ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดยม ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกุ่ม ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหัก ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดตะกู ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาพราหมณ์ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านคลัง ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวงโดด ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางบาล ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางชะนี ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางช้าง ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกบเจา ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรน้อย ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยวัดตะกู WAT TAKU ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลมหาพราหมณ์ ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลพระขาว ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบ้านคลัง ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบ้านกุ่ม ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบางหัก ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ซ.3501 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบางชะนี ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลไทรน้อย ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลทางช้าง ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลกบเจา ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลบางบาล ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง