ค้นพบจำนวน 78 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ ซ.บางไผ่ 24 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดโชติการาม ซ.บางไผ่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเชิงเลน ซ.นนทบุรี 27/6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) ซ.พิบูลสงคราม 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดไทรม้าเหนือ ถ.บ้านไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดแดง ซ.นนทบุรี 25 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดแคใน ซ.ศิริวรรณ 2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรักน้อย ซ.ประดับดาวบำรุง ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางประดู่ ซ.วัดโตนด ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทานสัมฤทธิ์ ซ.ติวานนท์ 24 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสีทอง ซ.บางไผ่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางศรีเมือง ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกร่าง ซ.บางเลน 28/2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเขน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทราย ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดขวัญ ซ.เสนาสฤษดิ์เดช 10 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไขแสง กำเนิดมี ซ.งามวงศ์วาน 27 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์ 54/33-35 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรี 117/9 ถ.ประชาราษฎร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง 117 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง ซ.ประชานิเวศน์ 3 23 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ ซ.วัดสมรโกฏิ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ ซ.ประชาราษฎร์ 19 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก ซ.นนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลรัฐทดสอบ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลเอกชนทดสอบ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแว้ดล้อม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันทันตกรรม ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่4 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่3 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่13 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิต 1 ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสถาบันการแพทย์แผนไทย ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์วิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 47/100 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ศูนย์วิชาการห้องปฏิบัติการทางคลินิกศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ซ.รัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซ.รัตนาธิเบศร์ 8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยหมู่ที่ 8 (วัดเชิงเลน) ถ.,นนทบุรี 27/6, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบ้านวัดไทรม้าเหนือ ถ.บ้านไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบ้านวัดแดง ถ.,ไทรม้า 4, ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบ้านวัดโชติการาม ถ.,บางไผ่ 4, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบ้านวัดแคใน ถ.,ศิริวรรณ 2, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบ้านปากคลองบางไผ่น้อย ถ.,บางไผ่ 14, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบ้านบางประดู่ ถ.,ไสวพล, ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบ้านทานสัมฤทธิ์ ซ.ติวานนท์ 38 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยบางกร่าง ซ.โยธาธิการ นบ. 2025 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยตำบลบางสีทอง ถ.,บางไผ่ 3, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยตำบลบางศรีเมือง ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยตำบลบางรักน้อย ถ.,ประดับดาวบำรุง, ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยตำบลบางเขน ซ.ศิริชัย 1/30 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยตำบลท่าทราย ซ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยตำบลตลาดขวัญ ถ.,เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13, อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยเด็กกลาง ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยไขแสงกำเนิดมี ถ., 1, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลศุภมิตร ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลวิหารแดง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลวังโป่ง ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลรัทรินทร์เครือศิครินทร์ ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซ.นนทบุรี 11 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลนนทเวช ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง