ค้นพบจำนวน 86 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจอาคาร 1 ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219-2344 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2344-2340 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21-2212 ถ.คชเสนีย์ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21-2340 ถ.คชเสนีย์ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-2260 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353-1 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-2243 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275-205 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-2272 ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-2247 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326-2219 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2272-2357 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21-2321 ถ.คชเสนีย์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2272-2243 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21-2129 ถ.คชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326-1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-2129-2089 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326-2340 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326-3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326-2321 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2338-2272-2089 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247-2256 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256-2247 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3354-3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256-2357 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256-2243 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-21 ถ.สุระนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-2256 ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-3326 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256-2338 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089-2256 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-205 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-3326 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-205 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
แยกปิยะบุตร อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3024-3196 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089-2282 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-3024 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2338-2282 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2282-2273 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-3019 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3029-1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21-3333 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-3033 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-3028 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017-21 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3015-1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3015-3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
แยกรัตนพล ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วงเวียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3333-3017-3302 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-3027 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-3016 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทะเลชุบศร ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกถนนปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วงเวียนสระแก้ว ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วงเวียนเทพสตรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-3016 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017-1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3334-21 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-311 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีขนส่งลำนารายณ์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีขนส่งอำเภอโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สถานีขนส่งอำเภอบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีรถไฟบ้านเกาะรัง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีรถไฟโคกคลี ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
สถานีรถไฟจงโก ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
สถานีรถไฟแผ่นดินทอง ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีรถไฟลำนารายณ์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีรถไฟยายกระจา ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีรถไฟทุ่งตาแก้ว ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีรถไฟสุรนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
สถานีรถไฟห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีรถไฟบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีรถไฟหนองทรายขาว ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีรถไฟโคกสลุง ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สถานีรถไฟหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีรถไฟมะนาวหวาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สถานีรถไฟโคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สถานีรถไฟแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สถานีรถไฟท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีรถไฟลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีรถไฟบ้านป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง