ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร 3) ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร 2) ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกพลเทพ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกกำพล ลออวิทย์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกพลเทพ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิภาวดีทาวเวอร์ ซ.วิภาวดีรังสิต 52 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารอมรภูมิรัตน ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ซ.สุวรรณวาจกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ทวีศักดิ์เสสะเวช ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยยูโด ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเคยูกรีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารส่งเสริมพลานามัยและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเบญจจินดา (ยูคอม) ถ.กำแพงเพชร 6 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารหอประชุมรัชมงคล 2511 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเชื้อเพลิงไรโซเบียม ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.จักรพันธ์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารออบเหมะรัชตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุธรรมอารีกุล ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารจรัดสุนทรสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเต็มสมตินันท์ ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารคลังพัสดุ ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารถนอมเปรมรัสมี ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสุรัสวดี ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปลอดประสพ ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิจัยและพัฒนาศัตรูธรรมชาติ ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารอินทรี จันทรสถิตย์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเรียนและบริหารภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.กำพล อดุลย์วิทย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเกษตรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.กำพล อดุลย์วิทย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารภาคพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคาร สอ.มก. 30 ปี ถ.จันทรสถิตย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเรียนและปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณะวิทยาศาตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.จันทรสถิตย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปรีดากรรณสูต ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปลอดประสพ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิเคราะห์ควบคุมปุ๋ย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารโฮมเมอร์สก็อตต์สวิงกิ้ง ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.จันทรสถิตย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารบุญประคอง ถ.,พหลโยธิน 35 แยก 2, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารชินนานุวัตร ถ.,พหลโยธิน 35/4 แยก 2, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารพรีเมี่ยม ซ.พหลโยธิน 33 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แยกบางเขน 2 ถ.กำแพงเพชร 6 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แยกบางเขน ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แยกเกษตรศาสตร์ประตู 1 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แยกเกษตรศาสตร์ประตู 2 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แยกเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แยกวัดเสมียนนารี ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แยกเสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานีรถไฟบางเขน ถ.กำแพงเพชร 6 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ท่าเรือพหลโยธิน ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ด่านรัชดาภิเษก 2 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ด่านรัชดาภิเษก 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ด่านบางเขน ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง