ค้นพบจำนวน 162 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร 3) ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร 2) ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกพลเทพ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกช้าง ซ.พหลโยธิน 26 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกกำพล ลออวิทย์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกพลเทพ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตึกช้าง ซ.พหลโยธิน 26 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิภาวดีทาวเวอร์ ซ.วิภาวดีรังสิต 52 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
รสาทาวเวอร์ ซ.พหลโยธิน 19 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทีเอสทีทาวเวอร์ ซ.วิภาวดีรังสิต 9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสยามราชกุมารี ซ.พหลโยธิน 46 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารอมรภูมิรัตน ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ซ.สุวรรณวาจกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ทวีศักดิ์เสสะเวช ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยยูโด ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเคยูกรีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารส่งเสริมพลานามัยและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเบญจจินดา (ยูคอม) ถ.กำแพงเพชร 6 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารหอประชุมรัชมงคล 2511 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเชื้อเพลิงไรโซเบียม ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.จักรพันธ์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารออบเหมะรัชตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุธรรมอารีกุล ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารจรัดสุนทรสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเต็มสมตินันท์ ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารคลังพัสดุ ซ.เกษตรศาสตร์ 4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารถนอมเปรมรัสมี ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสุรัสวดี ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารอนุสรณ์กรมป่าไม้ 100 ปี ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปลอดประสพ ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิจัยและพัฒนาศัตรูธรรมชาติ ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารอินทรี จันทรสถิตย์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเรียนและบริหารภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.กำพล อดุลย์วิทย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเกษตรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.กำพล อดุลย์วิทย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.ชูชาติกำภู ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารภาคพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคาร สอ.มก. 30 ปี ถ.จันทรสถิตย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเรียนและปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน ซ.พหลโยธิน 43 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณะวิทยาศาตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.จันทรสถิตย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปรีดากรรณสูต ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปลอดประสพ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิเคราะห์ควบคุมปุ๋ย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.สุวรรณวาจกกสิกิจ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารโฮมเมอร์สก็อตต์สวิงกิ้ง ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.จันทรสถิตย์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสายลมสวีท ถ.,เสนานิคม 1 12, จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารมาสเตอร์คิว ถ.,เสนานิคม 1 26, จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารบุญประคอง ถ.,พหลโยธิน 35 แยก 2, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารชินนานุวัตร ถ.,พหลโยธิน 35/4 แยก 2, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารบุญวิไลทาวเวอร์ ถ.เสนานิคม 1 ซอย 26 แยก 1-1 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเอกรุ๊ป ซ.รัชดาภิเษก 58 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารธวัช ซ.รัชดาภิเษก 29 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารพรีเมี่ยม ซ.พหลโยธิน 33 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารทีพีแอนด์ที ซ.วิภาวดีรังสิต 19 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่าเวสท์ ซ.วิภาวดีรังสิต 36 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่าอีสท์ ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปาณยา ซ.รัชดาภิเษก 44 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารยูนิคอน ซ.รัชดาภิเษก 44 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารอมร ซ.รัชดาภิเษก 42 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวิวัฒน์ชัย ถ.พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสุขุมเชิดชื่นทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ซ.วิภาวดีรังสิต 30 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารไอทีวี ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารแจ่มมงคล ถ.,รัชดาภิเษก 36 แยก 1-2, จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ.รัชดาภิเษก 36 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารหอประชุมจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ.รัชดาภิเษก 36 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ.รัชดาภิเษก 36 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารควบคุมการเดินรถและโทรคมนาคม ถ.กำแพงเพชร 6 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารพิศวิทย์ทาวเวอร์ ถ.,พหลโยธิน 24 แยก 2-1, จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารไอทาวเวอร์ ซ.วิภาวดีรังสิต 28 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารจันทรา-กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซ.รัชดาภิเษก 36 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารฐานเศรษฐกิจ ซ.วิภาวดีรังสิต 28 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารรัชอาภาทาวเวอร์ ถ.,รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1, จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารวชิรุณหิศ ซ.วิภาวดีรังสิต 28 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารมหาจักรสิรินธร ถ.รัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารทับทิมสยาม ซ.ลาดพร้าว 1 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 ซ.จอมพลซ้าย จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ถ.,ลาดพร้าว 15 แยก 1-7, จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารรวงกาญจนานุสรณ์ ซ.วิภาวดีรังสิต 24 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารชินวิศาล ถ.,ลาดพร้าว 35 แยก 4-1, จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารยนตรกิจสปอร์ตคลับ ถ.,ลาดพร้าว 8 แยก 9-2, จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารซันทาวเวอร์ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารซันทาวเวอร์ 2 ซ.วิภาวดีรังสิต 9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารการเดินรถและโทรคมนาคม ถ.กำแพงเพชร 3 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารเกษมทรัพย์ ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารสุภาพงษ์เพลส ซ.ลาดพร้าว 35 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง