ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนไอร์เต๊ะวิทยา ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านจือแร ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านสาวอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนลูโบะปูโละ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนมะนังปันยัง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนมูอิมารวิทยา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนวาตานียะห์อิสลามียะห์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านเรียง ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านกาโดะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านยะมะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนศรีทักษิณ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนรือเสาะวิทยา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนภัทรียาอนุบาล ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนดารุลอุลลม ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านลาเมาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบูกิตจือแร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบลูกาฮีเล ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนฮิบตีดาวิทยา ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนตัรบียะห์ดีนะยะห์ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านนาโอน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนพนาทักษิน ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้าลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านตามุง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนสว่างพัฒนา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านสาคร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง