ค้นพบจำนวน 360 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านบาตู (บุญชอบสาครินทร์) มิตรภาพที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนเจริญศาสตร์ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบือแนปีแย ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนวัดเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนปะลุกาสาเมาะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนอัลบียาดุลอิสลามียะห์ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนอัดดีนยาตุลอิสลามมียะห์ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านอีโยะ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านมะยูง ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านกะลูแป ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนแสงธรรมอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านคลองแระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านตันหยง ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านบือเระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านดูกู ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านกำปงบือแน ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนธรรมสติมถวิทยา ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนตายุลอิสลาม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านตายา ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนไอร์เต๊ะวิทยา ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านจือแร ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านยือลาแป ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนดารุลกรุอนิลการีม ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านดือแยหะยี ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนตาดีกาตามันอาซูอันบูดี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบางนราวิทยา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านสาวอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบางมะนาว ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนตาดีกาประมัสยิดยุมอียะห์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านกาแร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนลูโบะปูโละ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอดุลวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนมะนังปันยัง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนฮาซานียะห์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนมูอิมารวิทยา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนวาตานียะห์อิสลามียะห์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนอนุบาลศรสมบูรณ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอัตตารบียะตุลอิสลามียะห์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านเรียง ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านกาโดะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนตรนียะยากานียะห์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านสมานมิตรวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านเปล ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง