ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านชมพูสถิต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมูลนิธิอุมมุลกูรอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านสาดอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนยะลาบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพศิษฐ์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลปราณีต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมานะศึกษา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสตรียะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรัชตะวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเพ็ญศิริ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารูมุสตากีม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง