ค้นพบจำนวน 217 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านชมพูสถิต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนวัดลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมูลนิธิอุมมุลกูรอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านต้นหยี ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนวัดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านสาดอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านจาหนัน ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนยะลาบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพศิษฐ์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลปราณีต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านพร่อน ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านตาสา ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมานะศึกษา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบสาครินทร์) ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านตาโละ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนอนุบาลญัณญาร์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคุรุปประชาสรรค์ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนประทีปวิทยา ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนสตรียะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบุรินทร์ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านบาตัน ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรัชตะวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเพ็ญศิริ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านจำปูน ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารูมุสตากีม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 94230
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านยะลา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านกาเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนธรรมศาสนิสลาม ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านปาโจ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านพงกูแว ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านกาตอง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านกือแล ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนศานติธรรม ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสลากกินแบ่งรัฐบาล ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบุดี ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนแสงจริยธรรม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านพอแม็ง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านจือนือแร ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านยะหาศิรยานุกูล ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านเกียรติ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกะตูปะ ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านอาสินศึกษา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านปาแดรู ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง