ค้นพบจำนวน 157 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านเตรียม ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางหว้า ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านหินลาด ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนคุระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนคุระบุรีวิทยาคม ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านคุระ ถ.เพชรเกษม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางติบ ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านคุรอด ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนทุ่งละออ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางครั่ง ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านนอกนา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านตำหนัง ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางวัน ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางด้ง ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านโคกยาง ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว (เทศบาล 1) ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนพัฒนาศาสน์ ถ.เพชรเกษม ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ถ.เพชรเกษม ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางกรัก ซ.บางกรักใน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.หลังโรงเรียน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางม่วง ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนบ้านบางม่วง ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ถ.มนตรี 2 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ถ.ศรีบรมธาตุ ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ ถ.มนตรี 2 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านในปิ ถ.บางปูเต้ ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนบ้านบางลาน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางมรวน ถ.บางมรวน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบางไทร (วิชัยนิตินาท) ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โรงเรียนบ้านดอกแดง ถ.ปากวีบ-ดอกแดง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนวัดควรนิยม ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนบ้านปากวีป ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนกะปงพิทยาคม ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนวัดคมนียเขต ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โรงเรียนบ้านปากถัก ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนบ้านกะปง ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนบ้านในหนด ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงเรียนบ้านบางเนียง ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านลำแก่น ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
โรงเรียนวัดช้างนอน ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
โรงเรียนบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนวัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านนาใน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนบ้านในวัง ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านบางกัน ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านควนแรด ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนบ้านบางม่า ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนวัดอรัญ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนวัดชนาธิการาม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านลุ่มเกรียบ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนทับปุด ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนวัดอินทนิน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนเมืองพังงา ถ.เพชรเกษม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนทับปุดวิทยา ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านป่ากอ ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) ถ.เพชรเกษม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนชาวไทยใหม่ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนวัดศรัทธาราม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนมูนาวาเราะห์ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนบ้านบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านบางเตย ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนอนุบาลพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนสตรีพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านหินสามก้อน ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง