ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านห้วยปริก ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดกระเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนคลองไชย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านคลองขัน ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนบ้านป่าพาด (ปรีชามิตร) ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดหาดสูง ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนเจริญมิตร ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดศิลา ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนอักษรวิทย์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนไพบูรย์วิทยา ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนอนุบาลอักษรวิทย์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านควน ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านนาเส ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนอนุบาลฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดม่วง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดโคกหาด ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนรัตน์อุปถัมภ์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านคลองปีก ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนสหวิทยาคาร ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนเจริญวิทย์ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง