ค้นพบจำนวน 76 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จอมเกล้า เพชรบุรี 203 ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ซ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ซ.พบ. 1029 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) ซ.โยธาธิการ ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดสุทธาวาส(รัตตรังสรรค์) ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดอินทาราม ซ.พบ. 5037 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล(สุวรรณไวประชานุกูล) ซ.พบ. 1023 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดหนองควง(ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) ซ.พบ. 1023 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดบันไดทอง ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวังตะโกฯ ซ.พบ. 1023 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดบุญทวี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี(ศิริพรรณพิทยา) ซ.พบ. 4021 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) ซ.พบ. 73038 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดสิงห์(ขจิตรพุทรสรศึกษา) ซ.3178 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดขุนตรา ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบางจานวิทยา ถ.,บางจาน 2, ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดเวียงคอย ซ.เพชรเกษม ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ซ.3176 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ซ.พบ. 4021 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ซ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนอักษรานุสรณ์ ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์) ซ.วัดยาง 3 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยา ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ซ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ซ.มาตยาวงศ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง ถ., 2, ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ซ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ซ.กำแพงเมือง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดนาค(แบ่งอุทิศวิทยาคาร) ซ.วัดนาค ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ ซ.พบ. 3171 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนคงคาราม ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ซ.วัดยาง 3 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดพระรูป(จันทศรีสงเคราะห์) ซ.พบ. 6022 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนศึกษาปัญญา ซ.เพชรพลี ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ซ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสานราษฎร์) ซ.ดำรงรักษ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนอนุบาลศศิมา ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดไสกระดาน ซ.พบ. 6022 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดโพพระใน ซ.พบ. 6022 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านไร่พรเนียด(เพชรราษฎร์บำรุง) ซ.พบ. 3179 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์(รวมราษฎร์วิทยาคาร) ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านบางพรม(คุรุราษฎร์บำรุง) ซ.พบ. 1001 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราฎษร์วัฒนา) ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดท่าไชยศิริ ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) ถ.ห้วยเสือ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดนาพรม ซ.พบ. 1010 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านบ่อหวาย ซ.พบ. 4011 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง ซ.พบ. 1004 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดเขาทะโมน(เรืองวงศ์ทองศรี) ซ.พบ. 1029 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านหนองพลับ(อินทจิตบำรุง) ซ.พบ. 1010 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก ถ.,ที่1 หมู่ที่ 6, ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดถิ่นปุรา(เดชสมบูรณ์) ซ.พบ. 4011 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนดอนยางวิทยา ซ.พบ. 4011 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านบ่อขม ซ.พบ. 4036 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดหาดเจ้าสำราญ ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
โรงเรียนบ้านดอนลุ่ม ซ.พบ. 1008 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) ซ.พบ. 1007 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) ถ.,ที่ 7, ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านบางกุฬา ซ.พบ. 4033 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
โรงเรียนบ้านโตนดน้อย ซ.พบ. 4033 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง