ค้นพบจำนวน 56 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านโกกโก้ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านปูแป้ ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ซ.ตก. 4096 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านปางส้าน ซ.ตก. 4096 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ปะ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61(บ้านห้วยยะอุ) ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียน ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนแม่สอด ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลจันทรศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอิสลามศึกษา ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลการุณย์ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอิสลาม ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนภัทรวิทยา ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง(มิตรภาพที่ 26) ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ ซ.1090 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ตาวบ้านสันโรงเรียน ซ.ตก. 07022 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ซ.ตก. 07021 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กุใหม่ ซ.ตก. 07024 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านปูเต้อ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง ซ.ตก. 07019 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง