ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ซ.รพช. ตก. 3058 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านโป่งแดง ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านสามไร่ ซ.ตก. 03008 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านวังม่วง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านวังประจบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเด่นวิทยา ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเทศบาล 2(หัวเดียด) 2 ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเทพประทาน ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ซ.นายพลอย อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านคลองสัก ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนผดุงปัญญา ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านบ่อไม้หว้า ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลเมืองตาก(บ้านบ่อไม้หว้า) ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนตากกวง ถ.ตากสิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลตาก ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านชะลาด ซ.ตก. 3012 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเทศบาล 4(รัตนวิทยานุสรณ์) 4 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนตากพิทยาคม ถ.เทศบาล 7 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลอำไพ ซ.เทศบาล 6 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเทศบาล 1(กิตติขจร) 1 ซ.เทศบาล 6 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนวัดสวนดอกไม้ ซ.1107 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ซ.ตก. 02004 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานเต็ง ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ซ.ตก. 02004 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเทศบาล 3(วัดชัยชนะสงคราม) 3 ถ.ไทยชนะ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร ถ.ไทยชนะ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีลุ่มน้ำปิง ซ.1107 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านคลองขวาง ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองร่ม ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ ซ.Phahon Yothin Rd ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.ตก. 3012 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านพุสะแกกิตติคุณ ซ.ตก. 2013 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ซ.ตก. 2013 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานสาง ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านท่าเล่ ซ.1108 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านไร่ ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำด้วน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง