ค้นพบจำนวน 271 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ซ.รพช. ตก. 3058 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนประดาง ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่พลู ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่เชียงราย ซ.ตก. 1004 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านวังโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนอนุบาลเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านวังไคร้ ซ.ตก. 04014 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านอู่หู่ ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนวัดสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านวังหวาย ซ.ตก. 03010 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้ ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนวัดยางโอง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านยางโองนอก ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านสันกลาง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา(จุดเรียนกิ่วสามล้อ) ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนประชาพัฒนา ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านโป่งแดง ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนศรีวิทยา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนรอดบำรุง ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ซ.1175 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนสว่างวิทยา ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านดงยาง ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนเสริมปัญญา ซ.Phahon Yothin Rd ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ซ.รพช. ตก. 3114 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านสามไร่ ซ.ตก. 03008 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง