ค้นพบจำนวน 1,693 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จอมเกล้า เพชรบุรี 203 ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงเรียนม่วงเฒ่า ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) ซ.4 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ซ.Ban Nong Pratun Soi 7 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ (สวนป่านราษฎร์ศรัทธา) ซ.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โรงเรียนวัดบ้านยาง ซ.รบ. 2066 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด ซ.รบ. 3018 ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา ซ.สะพานขุนพิทักษ์ ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองแก ซ.รบ. 3201 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
โรงเรียนบ้านยายแพง ซ.325 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ซ.รพช. ตก. 3058 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านตากแดด ซ.รบ. 3015 ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านดงเสลา ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านคอวัง ซ.รบ. 3012 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงเรียนบ้านคลองยาง ซ.รบ. 2022 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงเรียนจัตุวัฏมหาราชานุสรณ์ ซ.3088 ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) ซ.รบ. 5063 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนประดาง ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ซ.ท่ามะขาม 6 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ถ.,วังสารภี 12, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ถ.เทศบาลบำรุง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ซ.รบ. 3125 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ซ.รบ. 3125 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ซ.รบ. 3174 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ซ.3357 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซ.Phet Kasem ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซ.3087 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ซ.3087 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ซ.สฤษดิ์เดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ซ.หับเผย ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ซ.3337 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ซ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปร่งสลอด ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ซ.พบ. 1029 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซ.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซ.หัวหิน 35 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซ.ปข. 1043 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเขต 4 ซ.หัวหิน 124 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ซ.รพช. ปข. 2003 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์(คณะบริหารธุรกิจ) ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซ.ปข. 1035 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่พลู ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่เชียงราย ซ.ตก. 1004 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านวังโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนอนุบาลเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านวังไคร้ ซ.ตก. 04014 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง