ค้นพบจำนวน 205 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนโพธิ์ไทรนานักเทพ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว(ยาสูบสงเคราะห์) ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนายาง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านพืชผล ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงวิทยา ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนางัว ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงโคก ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านม่วงชี ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนลังกาพิทยาคม ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกยาว ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านพันห่าว ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านเทพนิมิตร ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนากระแต้ ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านหนองซน ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนนาทมวิทยา ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาทม ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนวัดโคกชาด ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนานอ ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านไชยศรี ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโพนทา ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านชะโนต ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านทันสมัย ซ.AH15 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ซ.AH15 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนามะเขือ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนกเหาะ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านกุดตาไก้ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านคำเตย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านวัวปลาเซือม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านโคกสูง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านวังยาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนปลาปากวิทยา ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านกลาง ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านวังสิม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนอนุบาลมีสุข ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบางกอก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนาขาม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านโพนแพง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านศรีธน ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านดงก้อม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนาสีนวล ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนหนองกกคูณ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านดงยอ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านกุงโกน ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านกลางน้อย ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนทัน ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร ซ.212 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนโนนสวรรค์ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านหนองสะโน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนนางามวิทยาคาร ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง