ค้นพบจำนวน 427 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ซ.2291 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ซ.2009 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ซ.2101 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซ.2336 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ซ.214 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ซ.214 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยประมงกาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ซ.กส. 4034 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ซ.2253 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านโจดนาตาล ซ.2253 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านท่างาม ซ.227 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.2231 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนโป่งนกเปล้า ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ซ.2152 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ซ.2152 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม ซ.2152 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนอารีมิตร ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนหนองแซงวิทยา ซ.227 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ซ.2152 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนบ้านคำม่วง ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ซ.2152 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนคำม่วง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ซ.2009 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง ซ.2152 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ซ.2152 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรค์ ซ.2009 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนบ้านนาบอน ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนบ้านหนองช้าง ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนโคกกลางวิทยา ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนสามชัย ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนค้อจารย์วิทยา ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านจานวิทยา ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านหนองแซง ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา ซ.227 จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ซ.ศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ ซ.โพธิ์ศรี ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงเรียนหนองบัวชุม ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ซ.2299 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี ซ.227 ต.หมูม่น อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนโคกก่องวิทยา ซ.227 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา ซ.2041 ต.หมูม่น อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ ซ.227 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตศึกษา ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนอนุบาลธนพลศึกษา ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนบ้านชาด ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนหนองสนม ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ซ.2299 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนสว่างศรีโคกคึม ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ซ.227 ต.หมูม่น อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนบ้านจอมศรี ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ซ.2291 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี ซ.2299 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนนาสีนวลวิทยา ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนอนุบาลวรสาร ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนบ้านนาคู ซ.2101 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนหนองแข้วิทยา ซ.2009 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ ซ.กส. 4039 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ซ.2009 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา ซ.2041 ต.หมูม่น อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนบ้านนากุดสิม ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนบ้านวังเวียน ซ.2101 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนบ้านโคกใส ซ.227 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง ซ.227 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงเรียนบ้านดงแหลม ซ.227 ต.หมูม่น อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ซ.ศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนบ้านหนองผือ ซ.2291 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนบ้านนากระเดา ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด ซ.2041 ต.หมูม่น อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนบ้านโพนนาดี ซ.2287 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง