ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซ.รอ. 4031 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านนาแพง ซ.2259 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซ.2044 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดอนหวาย ซ.อบจ. รอ. 1031 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดงหวาย ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี ซ.2259 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านสีเสียด ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า ซ.รพช. รอ. 3076 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านนากระตึบ ซ.รอ. 4031 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองเรือหนองสำราญ ซ.รอ. 4031 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดอนหาด ซ.รอ. 4031 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองสิม ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ซ.รอ. 4031 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนนาโคหนองหาน ซ.รพช. รอ. 4083 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ ซ.2046 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคาร ซ.รอ. 4031 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองกุง ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านลาด ซ.รอ. 4024 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านวังเข ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านนาเวียง ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านยาง ซ.รอ. 4024 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา ซ.รอ. 4024 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ ซ.2259 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านนาเมือง ซ.2046 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ซ.2259 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา ซ.2259 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านทรายขาว ซ.2259 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองตุ ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ซ.2046 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ซ.2259 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนเสลภูมิ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนสหมิตรพิทยา ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนขวัญเมือง ซ.รอ. 2051 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านเมืองไพร(เมืองไพรวิทยาคาร) ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหัวคู ซ.รอ. 2051 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหวาย ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านแห่ ซ.โยธาธิการ รอ. 2103 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านโนนคำบ้านจั้นใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านโนนยาง ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ซ.รอ. 2027 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง