ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านท่าเสียว ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนหนองกุงวิทยา ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ซ.AH121 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านบัวงาม ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านดงมัน ซ.AH121 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านดอนแดง ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหนองหอย ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านนาชม(นาชมพิทยาสิทธิ์) ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา ซ.รอ. 4052 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนอนุบาลกมลวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1010 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ ซ.2227 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านชะโดเหลาบึงแก้ว ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านคำพระ ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านขุมเงิน ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนโนนไทยพิทยาคาร ซ.รอ. 3022 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนศิลา ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านคำแดง ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านชาติ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านคำไฮ(เจริญวิทยา) ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหนองฝ้า ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนนางเตี้ยไศลทอง ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนโนนจิกหนองคู ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง