ค้นพบจำนวน 628 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซ.รอ. 4031 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ซ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ถ.,เทวาภิบาล 14, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วิทยาลัยร้อยเอ็ดเทคโนโลยี ถ.,รณชัยชาญยุทธ 24, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ซ.AH121 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ซ.AH121 จ.ร้อยเอ็ด 45150
โรงเรียนเย็นสยามวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ ซ.รอ. 4059 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาปัญญาประชาสรรค์ ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนสะอาดไชยศรี ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านนาเหนือ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านผำ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองคำ ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านนาเลา ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนหนองใหญ่ทับครัว ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านกุดแห่ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองโน ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านคำนาดี ซ.รอ. 4045 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองเมย ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ซ.อบจ. รอ. 1032 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านบัว ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านอัคคะ ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านบัว สาขาดงมัน ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนนามลวิทยาคาร ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านโคกสี ซ.อบจ. รอ. 1032 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ซ.รอ. 4028 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านปลาโด ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนเหล่าเขื่องโนนเสียววิทยา ซ.อบจ. รอ. 1028 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองนกทา ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ซ.อบจ. รอ. 1011 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาด ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนสำเริงวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1028 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนหนองพอกวิทยา ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.อบจ. รอ. 1026 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ-คำเม็ก ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่า ซ.2418 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร ซ.อบจ. รอ. 2002 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนธนบุรีวิทยายน ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนอนุบาลตรีภพ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ซ.2327 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ซ.รอ. 4060 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนเมืองหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโคกกุง ซ.2327 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี ซ.2044 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนโพนทองวิทยายน ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ซ.2046 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.2116 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ซ.2116 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านกุดก่วง-ท่าแสงจันทร์ ซ.อบจ. รอ. 3063 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า ซ.2116 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง