ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ซ.มค. 2029 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านพงโพด ถ.แจ้งสนิท ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนอนุบาลบรบือ ซ.อบจ. 3106 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบรบือ ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนทอง ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหนองจิก ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านวังปลาโด ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านภูดิน ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านวังไฮ ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหัวนา ซ.มค. 4007 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านซองแมว ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านสองห้องฮองน้อย ซ.มค. 3002 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านดงมัน ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร ซ.219 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโสกภารา ซ.รพช. มค. 3033 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านบกพร้าว ซ.2063 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ซ.มค. 3002 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนยางวิทยาคม ซ.มค. 3002 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านดอนงัว ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนโนนราษีวิทยา ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านนายาง(ยางทวงวิทยา) ซ.มค. 3002 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ซ.มค. 3002 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านเหล่าตามา ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหัวขัว ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านบัวมาศ ซ.มค. 3002 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ซ.มค. 4007 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านศาลา ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง