ค้นพบจำนวน 453 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ.208 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ.มค. 3038 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซ.208 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ.208 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ซ.213 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 ซ.2367 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ถ.ผดุงวิถี ซอย 4 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์หนองโน ซ.มค. 2008 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม ซ.2045 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ซ.AH121 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงเรียนบ้านโนนทัน ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนหัวดงวิทยา ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ซ.มค. 4025 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนป่าหวายศึกษา ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหลุบแซง ซ.มค. 4025 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านกุดจอก ซ.มค. 4025 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ซ.2152 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านผือ ซ.มค. 4025 จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล ซ.รพช. มค. 3133 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านโคกข่า ซ.มค. 4012 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง ซ.2152 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า ซ.มค. 4025 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ซ.มค. 3013 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง ซ.รพช. มค. 3133 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.มค. 4025 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ซ.2268 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 ซ.AH16 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนจันทนภาศึกษา ซ.AH16 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านกู่ทอง ซ.AH16 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ซ.AH16 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนดอนขีวิทยา ซ.รพช. มค. 3133 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนจินดาอารมณ์ ซ.อบจ. 3214 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ซ.อบจ. 3214 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ซ.มค. 3016 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองศิริราษฎร์ ซ.2152 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ซ.มค. 2043 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน ซ.มค. 3016 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ซ.รพช. มค. 3133 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ซ.อบจ. 3214 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ซ.มค. 2049 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิต ซ.2391 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล ซ.2237 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ซ.รพช. มค. 3133 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านนาทอง ซ.มค. 2043 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง ซ.มค. 2049 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านค้อ ซ.รพช. มค. 3133 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านโคกสูง ซ.2237 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู ซ.มค. 2043 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) ซ.AH16 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านคุยแพง ซ.2391 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ซ.มค. 3016 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ซ.มค. 3016 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว ซ.AH16 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองไห ซ.AH16 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านคุยเชือก ซ.2391 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก ซ.2237 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองอิตื้นดอนหวายขมิ้น ซ.มค. 3006 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) ซ.มค. 3016 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านโพน(โพนพิทยาคม) ซ.AH16 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ซ.อบจ. 2030 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านหนองล่าม ซ.มค. 3016 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านคอกม้า ซ.213 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ซ.อบจ. 2030 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านหนองซอน ซ.2188 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ซ.อบจ. 2032 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ซ.2391 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) ซ.2188 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ซ.รพช. มค. 3218 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ซ.2188 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา ซ.อบจ. 2028 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านทัน ซ.2188 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านสีนวน ซ.2188 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) ซ.2391 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ซ.อบจ. 2030 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนกันทรวิชัย ซ.213 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ซ.2188 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ซ.2188 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ ซ.2391 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านผักหนอก ซ.2237 ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู ซ.มค. 2202 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรพ์ ซ.2391 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านคันธาร์ ซ.213 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา ซ.213 อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ซ.208 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ซ.อบจ. 2010 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงเรียนบ้านดอนสันติ ซ.มค. 3069 ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ซ.อบจ. 2028 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงเรียนบ้านหวาย ซ.มค. 4009 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง