ค้นพบจำนวน 241 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
เทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 ซ.มิตรภาพ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปึ ซ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงเรียนบ้านนาเชียงดีกุดเชียม ซ.2376 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ซ.2376 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านนายูง ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนชุมพล ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนสว่างปากราง ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านนาคำ ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านเชียงดา ซ.รพช. ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 ซ.2376 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
โรงเรียนวังบง ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านนาตูม ซ.2376 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงเรียนบ้านนาเก็น ซ.2376 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
โรงเรียนนาสะอาด ซ.อบจ. ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โรงเรียนบ้านปัก ซ.2230 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงเรียนบ้านดงผักเทียม ซ.2329 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม ซ.2329 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ซ.2092 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงเรียนบ้านจันทร์ ซ.2096 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงเรียนไชยวานวิทยา ซ.2239 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านเชียงกรม ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ ซ.รพช. ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ซ.โคกกองหนองแมนเยา ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
โรงเรียนบ้านท่าวารี ซ.2239 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนชุมชนโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนหนองไฮวิทยา ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านหนองวัวซอ ถ.บุญยาหาร ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนพังงูพิทยาคม ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านนาดี ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนชุมชนสะงวย ซ.2239 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านขาวัว ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านพงซ่อน ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง ซ.2239 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านหนองหลัก ซ.2239 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหนองแซง ซ.2239 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา ซ.รพช. ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านพังงู ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านแม่นนท์ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านนาม่วง ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านหมากหญ้า ซ.2315 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ซ.รพช. ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ซ.2239 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านหนิงบัวเงิน ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านโคกลาด ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โรงเรียนบ้านเดียม ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน ซ.2350 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านโนนสา ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านไพจาน ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแก ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย ซ.2239 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านคำม่วง ซ.2239 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ซ.โยธาธิการ จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ซ.2315 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ซ.มิตรภาพ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซ.2239 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ซ.AH12 จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนค้อน้อย ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ซ.AH12 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงเรียนบ้านเมืองพรึก ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง(จันโทอุปถัมภ์) ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนเชียงแหว ซ.2350 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
โรงเรียนบ้านเซียบ ซ.AH12 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง