ค้นพบจำนวน 197 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตอำนาจเจริญ ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน ซ.2210 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงเรียนบ้านนาสีดา ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 2 ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนอนุบาลชานุมาน ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ซ.อจ. 3012 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ซ.อจ. 3012 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ซ.อจ. 3012 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านคันสูง ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ซ.2034 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านคำแก้ว ซ.อจ. 3006 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านหินขัน ซ.2034 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว ซ.2034 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านโคกก่ง ซ.อจ. 4005 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านนางาม ซ.อจ. 3006 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก ซ.AH121 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านหนองสามสี ซ.อจ. 3001 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ซ.อจ. 3012 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านบก ซ.อจ. 3002 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านโป่งหิน ซ.อจ. 3002 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนเสนางคนิคม ซ.2377 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม ซ.2377 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ ซ.อจ. 3006 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ซ.อจ. 3012 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก ซ.อจ. 3002 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ซ.อจ. 3001 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ ซ.อจ. 3001 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ ซ.AH121 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.อจ. 3002 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านคึมข่า ซ.อจ. 3002 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.อจ. 3012 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ซ.อจ. 3006 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงเรียนบ้านห่องเตย ซ.อจ. 3001 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ซ.อจ. 3002 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน ซ.อจ. 3002 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนาวังวิทยา ซ.อจ. 3001 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านโคกช้างฮาย ซ.อจ. 3001 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ซ.อจ. 3002 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ซ.อจ. 3002 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนาผือโคกกอก ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนตชด. บ้านหนองมะแซว ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ ซ.อจ. 3002 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโคกสูง ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหัวภู ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาเรือง ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดงสวาง ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์ ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.อจ. 3006 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ซ.อจ. 3013 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาสีนวน ซ.อจ. 3001 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านสามแยกผดุงวิทย์ ซ.202 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาเมือง ซ.อจ. 3001 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านคำย่านาง ซ.อจ. 3006 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านทับเมย ซ.อจ. 46907 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหินกอง ซ.202 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ซ.202 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนก้าวหน้าคำงูเหลือม ซ.อจ. 05101 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ซ.202 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนปทุมราชวงศา ซ.202 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนพุทธอุทยาน ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านแก้งกฐิน ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนมิ่งมงคล ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา ซ.202 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ซ.อจ. 3002 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ ซ.202 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดอนแดง ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาป่าแซง ซ.อจ. 3012 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนบ้านโนนงาม ซ.202 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ซ.202 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาเยีย ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ ซ.202 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเจริญวิทยา ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนโปลีเทคอำนาจเจริญ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองแสง ซ.2252 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอนุบาลนพเก้า ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนโนนจาน ซ.อจ. 3022 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านสามัคคี ซ.อจ. 3012 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านเหล่าพรวนป่ากุงโนนสว่าง ซ.202 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก ซ.อจ. 3084 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.202 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา) ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนายมวิทยาคาร ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนายม ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านสว่างใต้ ซ.2252 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง