ค้นพบจำนวน 61 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.2055 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านสารจอด ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านวังม่วง ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม ซ.2055 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด ซ.2037 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านขามป้อม ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุประถัมถ์) ซ.2037 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนชุมชนบ้านหัน ซ.2037 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ ซ.2037 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนศาลาสามัคคี ซ.2366 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหันวิทยา ซ.2037 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนสาลิกาวิทยา ซ.2037 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ซ.2366 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านท่าข้ามไร่เดื่อสามัคคี ซ.2366 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ซ.2366 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนอนุบาลโชคนวกุล(เกษตรสมบูรณ์) ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนสวนวิทย์ ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ซ.ชย. 4005 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนหนองคุวิทยา ซ.ชย. 4005 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนวัดสระโพนทอง ซ.ชย. 4005 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) ซ.ชย. 4005 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านบัว ซ.2037 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านเขวา ซ.ชย. 4008 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ซ.ชย. 4008 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านพีพวย ซ.ชย. 4005 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ซ.ชย. 4021 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านฉนวน ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนหามแหโนนสังข์วิทยา ซ.2037 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล ซ.ชย. 4005 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบุปผาราม ซ.ชย. 4005 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนโสกเชือกนกเจ้าพัฒนา ซ.2037 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ ซ.ชย. 4021 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ซ.2037 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านท่าคร้อ ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านจมื่น ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองแดง ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ซ.ชย. 4021 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทย์ ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหัวโสก ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.ชย. 4021 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านซับสีทอง ซ.ชย. 4021 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านนาสีดา ซ.ชย. 3086 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ซ.ชย. 4021 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง