ค้นพบจำนวน 1,045 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ถ.อุบล-เดช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซ.อบต. อบ. 5195 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ.ราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ถ.,สรรพสิทธิ์ 12, อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ซ.อบต. อบ. 1076 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล ซ.2050 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ซ.Chaeng Sanit Rd ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี ถ.อุบล 2 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.ชยางกูร อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ถ.จงกลนิธารณ์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ถ.พรหมราช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ซ.2178 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ซ.24 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง ซ.อบ. 1027 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง ซ.อบ. 2139 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาสนาม ซ.2242 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนเขมราฐ ซ.วิศิษฐ์ศรี ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาเมือง ซ.วิศิษฐ์ศรี ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ ซ.202 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ซ.เลี่ยงเมือง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านหนองหลวง ซ.202 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านป่าข่า ซ.2034 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาแวง ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ซ.อบต. อบ. 1025 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านไทรย้อย ซ.2050 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านโบกม่วง ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านหนองนกทา ซ.202 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนนาหว้าเหนือ ซ.2034 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนายูง ซ.อบ. 3021 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านไทรงาม ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านทรายพูล ซ.2050 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านเตยคุรุราษฎร์วิทยา ซ.อบต. อบ. 1038 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.อบต. อบ. 1076 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านค้อ ซ.รพช. จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนิคม ซ.2034 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านหนองผือ ซ.อบ. 3025 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ ซ.อบ. 3021 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านบาก ซ.อบ. 3025 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.อบ. 3025 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม ซ.อบ. 3021 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาชุม ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านกองโพน ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านพระลาน ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านบก ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาขนัน ซ.อบ. 2047 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนพะลานวิทยาคม ซ.2112 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านโนนตูม ซ.2050 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน ซ.2232 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านบึงหอม ซ.อบจ. อบ. 2112 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านด่านฮัง ซ.2050 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาม่วง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ ซ.อบ. 2047 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนพังเคนพิทยา ซ.2050 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ซ.อบ. 3025 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านด่านหม่วน ซ.อบ. 2047 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาแมด ซ.อบ. 3025 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนากลาง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านคำหาด ซ.อบ. 3025 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ ซ.อบจ. อบ. 1062 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านพังเคน ซ.อบจ. อบ. 2142 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านลุมพุก ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนดำรงวิทยา ซ.อบจ. อบ. 2053 จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า ซ.2050 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ ซ.อบ. 3025 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ ซ.รพช. จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านกุดกลอย ซ.2232 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนบ้านนานางวาน ซ.อบจ. อบ. 2053 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด ซ.โยธาธิการ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ซ.โยธาธิการ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนโนนสว่างประชาสรรค์ ซ.2232 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ซ.อบจ. อบ. 2092 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านพะเนียงออ ซ.2112 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ซ.อบจ. อบ. 2053 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ ซ.อบ. 3025 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านดอนชาด ซ.2112 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ซ.2050 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านแสนอุดม ซ.อบจ. อบ. 3230 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ซ.อบจ. อบ. 3230 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ซ.อบจ. อบ. 3230 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนบ้านสองคอน ซ.2112 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.2050 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงเรียนบ้านแข็งขยัน ซ.2232 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ ซ.2337 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ ซ.อบจ. อบ. 3230 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนบ้านพะไล ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสว่าง ซ.2232 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง