ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหอย ซ.2349 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.อบจ. ศก. 2010 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนน้อย ซ.อบจ. ศก. 2010 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี) ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนประชาพัฒนาศึกษา ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนโนนสายขมิ้นหนองแมว ซ.2076 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สาขาสร้างแก้วโนนสูง ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านสะเดา ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ซ.2076 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านยางเอือด(มัธยม) ซ.ศก. 2043 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านยางเอือด(ประถม) ซ.ศก. 2043 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ซ.226 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา ซ.ศก. 2105 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนกำแพง ซ.ศก. 3164 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูศิลป์ศึกษา) ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง ซ.ศก. 3025 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนเพิ่มพิทยา ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านพงพรต ซ.ศก. 3025 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ซ.ศก. 3022 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านปะอาว ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านขะยูง ซ.ศก. 3025 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนเคียวนำ ถ.ราชการรถไฟเหนือ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง ซ.ศก. 3025 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ถ.ราชการรถไฟใต้ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านปะหละ ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านพลับ ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านสระภู ซ.ศก. 3051 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนกลาง ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านกงพาน ซ.ศก. 4020 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหนองห้าง ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหนองห้าง ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านแข้ ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านแข้(มัธยม) ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านอะลาง ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านสว่าง ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ซ.ศก. 4020 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านดงยาง ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง ซ.ศก. 4020 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด ซ.ศก. 4020 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโคกจาน ซ.ศก. 4020 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ซ.ศก. 4020 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโพนดวน ซ.ศก. 4020 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง