ค้นพบจำนวน 104 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ซ.จางวาง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนกาเกาะ ซ.สร. 4026 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านบึง ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านเพี้ยราม ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านระกาสังแก ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตั้งใจ ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกกรวด ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกพระ ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านระกา ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนตลาดตาโหมก ซ.214 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านระไซร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกวัด ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนนาดีวิทยา ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านจักจรูก ซ.214 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านนาเกา ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์บุญเยิง ซ.214 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านพม่า ซ.226 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านทะนงชัย ซ.สร. 3020 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตาเปาว์ ซ.226 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเมืองที ถ.เทศบาล 1 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) ซ.226 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนนวาณิชย์นุกูล ซ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทศบาล 3(เทศบาลอนุสรณ์) ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนรัตนะ ซ.226 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา ซ.วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทศบาล 2(วิภัชศึกษา) ถ.สุริยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสุรินทร์ศึกษา(แผนกอนุบาล) ซ.ปอยปรีง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา ซ.ปอยปรีง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสิรินธร ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ซ.เทศบาล 5 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.สุริยราช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก ซ.226 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านไถรตรง ซ.ทางหลวงชนบท สร.3038 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสุรวิทยาคาร ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตะบัล ซ.226 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนมหิธรวิทยา ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านบุฤาษี ซ.226 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ถ.คชสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนหนองโตงร์สุรวิทยาคาร ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเบญจเทคโน ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านสลักได ซ.2077 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านหนองกง ซ.ศรีพัฒนา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านพันธุลี ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านดงมัน ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านราม ซ.สร. 3010 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตระแสง ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตะติงไถง ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) ซ.สร. 3032 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตาเพชร ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านระหาร ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ ซ.สร. 3010 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านจันรม ซ.2077 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ซ.2077 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก ซ.สร. 3032 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านสวาย ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านนาบัว ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศิลป์สามัคคี) ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านคาบ ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านนาบัว ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนนาบัววิทยา ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนนาสาม(เกียรติประชา) ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนพรมประสาทราษฎร์นุกูล ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านนาเสือก ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตาอ็อง ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกเมือง ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านกะทม(คุณนิมิตร) ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 ซ.2077 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านพนม ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง