ค้นพบจำนวน 585 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขตทุ่งกุลา ซ.215 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาเขตรัตนบุรี ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ซ.226 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ซ.จางวาง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ซ.24 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโพนหิน ซ.สร. 3016 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านนกเหาะ ซ.สร. 3016 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ซ.สร. 3016 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านโพนทัน ซ.สร. 4046 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านปอหมัน ซ.214 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ซ.สร. 3016 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านตานบ ซ.สร. 4001 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ซ.สร. 4001 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านโพนม่วง ซ.สร. 4001 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา ซ.2081 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ซ.สร. 4001 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง ซ.สร. 4001 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ซ.สร. 4001 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านยางบ่ออี ซ.สร. 2008 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด ซ.สร. 3016 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย ซ.2081 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ซ.215 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านทับน้อย ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านแคนดำ ซ.สร. 1014 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านสะเอิง ซ.215 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านหัวพี ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนนาตุ่น ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด ซ.2081 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านโพนขวาว ซ.215 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนเมืองบัววิทยา ซ.2081 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านขุนหาร ซ.AH121 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านชายทุ่ง ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านตาฮะ ซ.2081 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านยางกระจับ ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านบึง ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านหนองหิน ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านสำโรง ซ.2081 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนสนวนโคกเม็ก ซ.2081 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านหาญฮี ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านสาโรช ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ซ.2081 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านม่วงมูล ซ.2076 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้าขาม ซ.2081 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านนาอุดม ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง ซ.2081 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ซ.2081 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ซ.2081 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ซ.สร. 3018 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ซ.AH121 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านยางชุม ซ.2081 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ ซ.2081 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านแบงท่าลาด ซ.2081 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี ถ.ชุมพลบุรี-บ้านท่าเรือ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหม่ ซ.AH121 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนรัตนบุรี ซ.สร. 4012 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านธาตุศรีนคร ซ.2076 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านเอือด ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนรัตนวิทยาคม ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านตูม ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านหนองกา(ประชารัฐพิทยา) ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนรัตนบุรี(อุทิศวิทยา) ซ.สร. 3018 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ซ.2076 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านช่อง ซ.2076 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านโพนงอย ซ.2076 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ซ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู 2503) ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ซ.2076 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ซ.2081 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านธาตุ ซ.2076 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนยางบ่อภิรมย์ ซ.สร. 5135 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15(โกส้ม) ซ.2076 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านหนองคู ซ.2076 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(ประถม) ซ.2076 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านปราสาท ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงเรียนบ้านน้ำคำ ซ.2076 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(มัธยม) ซ.2076 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า ซ.2081 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงเรียนบ้านยาง ซ.2076 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงเรียนบ้านตลุง ซ.สร. 5135 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง