ค้นพบจำนวน 732 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเขาอังคาร-เขากระโดง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซ.สมรรถพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบญจเทคโน ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยการอาชีพสตึก ซ.AH121 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
อาคารศูนย์บริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ ซ.219 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซ.2386 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ซ.รพช. ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ซ.226 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.219 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง ซ.บ้านเก่า-แพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซ.AH121 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
โรงเรียนวัดสิริมงคล ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนบ้านโนนตาล ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนบ้านโคกกุง ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนวัดพนมวัน ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนวัดสระทอง ซ.รพช. ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนบ้านคู ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนวัดชัยสมพร ซ.บร. 5024 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ซ.บร. 5024 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนวัดท่าเรียบ ซ.รพช. ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์(ต.ม.ร.ก. รุ่น ซ.เทศบาล 11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดชายอรัญ ซ.รพช. ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนสุวรรณาราม ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ซ.รพช. ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านทองหลาง ซ.207 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดอิสาณ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดวนาสันต์ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ซ.รพช. ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.207 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดหลักศิลา ซ.2061 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านกม. ศูนย์ ซ.เทศบาล 10 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดศรีสุนทร ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดสระจันทร์ ซ.202 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยา ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดสมณาวาส ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดหงษ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ ซ.202 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(เทพประชานุกูล) ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านดอน ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดเทพรังสี ซ.202 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านโนนไฮ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา ซ.2081 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนครบุรีศึกษา ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านแคน ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดวงษ์วารี ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านดอนตูม ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านยางนกคู่ ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านวังปลัด ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านโจด ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านเขว้า ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ซ.โยธาธิการ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ซ.โยธาธิการ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านแพ ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ ซ.2226 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ซ.2226 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านโนนเพกา ซ.2226 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านดงย่อ ซ.2226 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านซาด ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ซ.2074 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านหนองสรวง ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านดงเค็ง ซ.2074 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนบ้านสระบัว ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ซ.รพช. ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนอนุบาลแคนดง ซ.คลองคึกฤทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง