ค้นพบจำนวน 9,707 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 98
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 0-4422-3000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ถ.ช้างเผือก จ.นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ถ.อุบล-เดช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านสันเจริญ ซ.2359 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนบ้านท่าด้วง ซ.2359 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซ.ชย. 4042 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ซ.2359 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
เทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 ซ.มิตรภาพ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ.208 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถาบันบริหารธุรกิจชัยภูมิ ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ ซ.องค์การ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซ.อบต. อบ. 5195 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ.ราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ถ.,สรรพสิทธิ์ 12, อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ซ.2074 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเขาอังคาร-เขากระโดง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซ.สมรรถพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบญจเทคโน ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ซ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
วิทยาลัยการอาชีพเซกา ซ.2094 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ.212 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ซ.211 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ซ.โยธาธิการ นค. 3003 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ.223 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ถ.,ชุมชนดงพัฒนา 6, ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ซ.ชุมชนนาอ้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปึ ซ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39180
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ซ.2291 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ซ.2009 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ซ.2101 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซ.2336 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ซ.212 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ถ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ซ.230 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ซ.2062 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ซ.214 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ซ.214 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถ.,กลางเมือง 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยประมงกาฬสินธุ์ ซ.AH16 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ซ.AH121 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
วิทยาลัยชุมชนดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ.มค. 3038 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ถ.สวาท-หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซ.208 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ.208 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ซ.213 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 ซ.2367 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ถ.ผดุงวิถี ซอย 4 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซ.รอ. 4031 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์หนองโน ซ.มค. 2008 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ซ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง