ค้นพบจำนวน 278 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ซ.AH1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว ซ.AH1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ซ.3198 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ซ.3067 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ซ.สก. 3101 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงเรียนทับทิมสยาม 3 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านทัพไทย ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านรัตนะ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านโคกแจง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านกะสัง ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนทัพราชวิทยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านแสง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านโคกทหาร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านตะโก ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านกุดเวียน ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านโคกไพล ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านมะกอก ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านทดวงค์สมบูรณ์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านโคคลาน ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนซับม่วงวิทยา ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนเขาสิงโต ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านท่ากระบาก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านป่าระกำ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านคลองผักขม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิรวงศ์ 1 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองผูกเด่า ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านกิโลสาม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านแก้ง(พันธ์นุสสร) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านลุงพลู ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านเทศมงคล ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านหนองเตียน ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนวัดพุทธิสาร ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านทัพเซียม จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองมั่ง จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านโนนผาสุก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ถ.เทศบาลซอย 10 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านวังรี ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านหนองไทร ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนวัดหนองม่วง จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนบ้านหนองข่า ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านคลองหมี ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านท่าแยก ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านทับใหม่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จ.สระแก้ว 27120
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านลัดกะสัง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านหน้าสถานี ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนบ้านหนองแอก จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์) จ.สระแก้ว 27120
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง