ค้นพบจำนวน 1,849 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 19
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลราชชนีชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนวัดสีล้งตั้งตรงจิตร 18 ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนบ้านสีล้ง ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนบ้านจิกสูง ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ซ.315 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซ.ราษฎรดำริ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตปราจีนบุรี ซ.เทศบาลดำริ 5 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 9 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วิทยาลัยช่างกลปทุมวันปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ซ.AH1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว ซ.AH1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ซ.3198 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 6 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ซ.เทศบาล 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ซ.314 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ซ.3067 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ซ.สก. 3101 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ซ.เนินแร่-ชุมแสง ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ถ.,โปษยานนท์, ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ซ.ห้วยกะปิ 17 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซ.ชบ. 3059 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.,บางแสนสาย 4 ใต้ 2, ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซ.3144 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ซ.ทางหลวงชนบท จบ. 6004 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
จิตตภาวันวิทยาลัย ซ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ซ.สุขุมวิท-พัทยา 17 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ.ชบ. 3061 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ซ.3249 จ.จันทบุรี 22210
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ซ.3375 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซ.นาจอมเทียน 17 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ซ.อบต. ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ซ.สารพัดช่าง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซ.สุขุมวิท ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ถ.,สัมฤทธิ์ 11, ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซ.เทศบาล 1 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ซ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยชุมชนจันทบุรี ซ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ซ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ถ.ท่าแฉลบ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ซ.จันทคามวิถี ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วิทยาลัยเทคนิคตราด ซ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านกม. 80 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนศึกษาพิเศษปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนทับทิมสยาม 3 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านหนองชะอม ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ถ.สุวรรณศร ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดบึงสามัคคีราษฎร์ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านประเภท อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนบ้านหัวเขา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดท่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โรงเรียนวัดเนินสูง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง