ค้นพบจำนวน 110 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลนารีวัฒนา ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนล้อมรัก ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ถ.,บางประจัน, ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนเอื้อวิทยา ถ.ราษฏร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนอนุบาลอัมพวัน ซ.สส. 3010 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนอนุบาลปุโรทกานนท์บูรณะ ถ.ราษฏร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนอนุบาลบางคนที(วัดเกาะเลี้ยงล้อมอนุกูล) ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนสกลวิสุทธิ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนศาลแม่อากาศ ซ.สส. 4013 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ ซ.สส. 6002 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ซ.3093 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเหมืองใหม่ (พริ้งพริศวงค์อุทิศ) ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเสด็จสุทธิวิทยาอนุสรณ์ ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ซ.สส. 2009 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดสาธุชนารามสินประชานุกูล ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดสวนแก้ว ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ซ.35 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาธรรม ซ.สส. 3011 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม ซ.สส. 2003 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดวรภูมิ ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดวชิรคาม ซ.3093 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดลาดเป้ง ซ.สส. 6008 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดโรงธรรมมิตรภาพที่ 70 ซ.สะพานข้ามคลองโคก ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดแม่น้ำ ซ.สส. 2062 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) ซ.สส. 3011 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดภุมริทร์กุฎีทอง ซ.สส. 2062 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม (ชุณหะวันวิทยา) ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดปากลัด (พลาคารบำรุงวิทย์) ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดปากน้ำอมรวิมลจันทร์ ซ.สส. 4013 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ซ.สส. 4005 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดประดู่ ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ประภัสสรประชานุกูล) ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางพลับ (สุนทรานุกูล) ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางประจันต์ (หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ซ.3093 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ ซ.สส. 2062 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชคประชานุกูล) ซ.35 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดบางแคใหญ่ ซ.สส. 2062 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางคนทีใน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางขันแตก ซ.สส. 2062 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดบางเกาะเทพศักดิ์ (อินทรประชาคม) ซ.สส. 4004 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม ซ.325 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดบางกล้วย (รุ่งมณี) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ ซ.สส. 6008 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม ซ.สส. 2001 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ซ.3093 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ซ.สส. 3011 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจืยเส้ง) ซ.สส. 4027 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดตะโหนดราย ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม) ซ.สส. 3010 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดช้างเผือก ซ.สส. 6002 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) ซ.325 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข ซ.325 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ซ.สส. 2012 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ซ.สส. 6008 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดคลองโคน ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ (สุนทรธรรมกิจอุปถัมภ์) ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) ซ.สส. 4011 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดเกตุการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนประกอบวิทยา ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ซ.สส. 4007 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ซ.สส. 2001 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง ซ.สส. 2001 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง ซ.35 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนบ้านปากมาบ (ธรรมโชติอุทิศ) ซ.สส. 2003 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านบางบ่อ ซ.สส. 2003 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านตะวันจาก ซ.สส. 4007 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ซ.35 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ซ.สส. 2003 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ซ.35 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนบ้านคลองบางกก ซ.สส. 2001 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านเขตเมือง ซ.3092 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบางนางลี่ ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงค์ชนูปถัมถ์) ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนเทศบาลวัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตร ซ.ธรรมนิมิต 2 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาล 2 แสงวณิชอุปถัมภ์ ซ.3093 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงค์ประชานุเคราะห์) ซ.สส. 6002 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดใหญ่ (ราชพงษ์) ซ.325 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนท้ายหาด ซ.3093 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง