ค้นพบจำนวน 88 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ซ.สพ. 3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสุนันทา ซ.321 ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสหวิทย์พาณิชย์การ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสวนแตงวิทยา ซ.อบจ. สพ. 2046 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ซ.322 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนโพธิ์สังวรวิทยา ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ ซ.สพ. 3011 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสงวนหญิง ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวิทยาศึกษา ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดอู่ยา ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ซ.ยธ. สพ. 2007 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ ซ.329 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดหนองโสน ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี ซ.อบจ. สพ. 2051 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดสารภี ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 18 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดสามทอง ซ.อบจ. สพ. 2051 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร ซ.3318 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ถ.สมภารคง ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดสวนแตง ซ.อบจ. สพ. 2046 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดสระปทุม ซ.สพ. 3007 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดสกุณปักษี ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ซ.357 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดวังพระนอน ซ.อบจ. สพ. 2074 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดวรจันทร์ ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดลาดตาล ซ.3195 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดลาดกระจับ ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดมะนาว ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดโพธิ์นางเทรา ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย ซ.สพ. 3003 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดโพคอย ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดพิหารแดง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดพันตำลึง ซ.357 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดพระธาตุ ถ.มาลัยแมน ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ซ.อบจ. สพ. 2038 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ถ.,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3 15, ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ซ.3451 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดป่าเลไลยก์ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดประชุมชน ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก ซ.รพช. สพ. 24046 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก ซ.รพช. สพ. 24046 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ซ.อบจ. สพ. 2027 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดดอนตาล ซ.3451 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ซ.3451 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดดอนกลาง ถ.,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 1 1, ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดจำปี ซ.Thanon Thetsaban Tha Sadet 16 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ซ.329 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดคันทด ซ.ทร. 4702 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดเขาดิน ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 4 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดแก้ว ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดกุฎีทอง ถ.ขุนช้าง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนบ้านหลักเมตร ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ซ.3460 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.322 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม ถ.,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 1 1, ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ถ.มาลัยแมน ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ซ.322 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนบ้านกิโลแปด ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง) ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนนเรศวรวิทยาลัย ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนไตรรัตนาราม ถ.มาลัยแมน ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ถ.,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 1 1, ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 5 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ซ.สพ. 3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง