ค้นพบจำนวน 490 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงเรียนคี่ตี้ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ซ.3356 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ซ.3350 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงเรียนอนุบาลดอนเจดีย์ ซ.322 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนอนุบาลเขาพระ ซ.3350 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ถ.มาลัยแมน ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ซ.3318 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ซ.สพ. 4022 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ซ.3387 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนหนองจิก ซ.3440 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ซ.สพ. 3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสุนันทา ซ.321 ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ซ.3365 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ซ.สะพานบ้านบางซอ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนสองพี่น้อง ซ.สะพานบ้านบางซอ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนสหวิทย์พาณิชย์การ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสวนป่าองค์พระ ซ.3086 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงเรียนสวนแตงวิทยา ซ.อบจ. สพ. 2046 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ซ.3264 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ซ.อบจ. สพ. 2044 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ซ.3038 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนรัตนศึกษา ซ.333 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนรัตนไพศาล ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์อู่ทอง ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ซ.322 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนโพธิ์สังวรวิทยา ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนพาณิชย์ชีวอุปถัมภ์ ซ.อบจ. สพ. 2062 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนพลับพลาไชย ซ.333 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนปรีดาวิทย์ ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนประทีปอาชีวศึกษา ซ.340 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนประทีปศึกษา ซ.340 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนอู่ทอง ถ.วินยานุโยค ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ซ.3260 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ ซ.สพ. 3011 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนอำนวยเวทย์ ซ.3038 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2(วัดวังตะกู) ถ.มาลัยแมน ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา ซ.3350 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ ถ.หนองหญ้าไซ-หนองไผ่ล้อม ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ซ.3365 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ซ.340 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ ซ.340 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล ซ.ราษฎร์สำเริง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนอนุบาลวชิรา ถ.เทศบาล 11 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3350 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ซ.3038 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โรงเรียนอนุบาลปัญญาประเสริฐ ซ.333 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนสมถวิลอนุบาล ซ.3472 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนสงวนหญิง ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ซ.3365 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) ซ.340 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวิทยาศึกษา ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดอู่ยา ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ซ.3350 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ซ.3505 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ซ.สพ. 4037 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ซ.ยธ. สพ. 2007 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ซ.3260 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ซ.3422 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนวัดใหม่พิณสุวรรณ (วงษ์วิจารณ์ศึกษาลัย) ซ.3351 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 4013 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ซ.สพ. 3020 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ซ.สพ. 3004 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ ซ.3505 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โรงเรียนวัดหัวไผ่ ซ.สพ. 3318 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนวัดหัวนา ซ.3350 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนวัดหัวเขา ซ.3350 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนวัดหัวกลับ ซ.3356 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม ซ.สพ. 4021 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ซ.สพ. 3019 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ ซ.329 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดหนองหลุม ซ.333 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนวัดหนองหลอด ซ.สพ. 3024 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โรงเรียนวัดหนองโสน ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ซ.3496 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนวัดหนองสะเดา ซ.สพ. 4022 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนวัดหนองโรง ซ.3365 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 4013 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
โรงเรียนวัดหนองเพียร ซ.3038 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงเรียนวัดหนองพันเทา ซ.สพ. 4001 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงเรียนวัดหนองไผ่ ซ.3365 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนวัดหนองผักนาก ซ.3365 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนวัดหนองทราย ถ.หนองหญ้าไซ-หนองไผ่ล้อม ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โรงเรียนวัดหนองตาสาม ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โรงเรียนวัดหนองแจง ซ.สพ. 3029 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.3350 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนวัดเสาธงทอง ซ.สะพานประเสริฐสุวรรณ ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง