ค้นพบจำนวน 70 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนสันติพัฒนา ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ซ.เพทาย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนประถมวิทยา ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนอนุบาลวิเชียรบุรี ซ.จินดารัตน์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ ถ.คชเสนีย์ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านหนองสะแก ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ซ.2275 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านสระประดู่ ซ.2012 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านวังไผ่ ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านลำนารวย ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านพุขาม ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านพรหมยาม ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านบึงกระจับ ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านบ่อรัง ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านเนินถาวร ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านน้ำเดือด ซ.โยธาธิการ พช. 2031 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านไทรงาม ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านท่าโรง ซ.โกเมน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านซับอีลุม ซ.โยธาธิการ พช. 2031 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านซับตะแบก ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านโคกหนองแจง ซ.21 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านโคกสง่า ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านโคกปรือ ซ.รพช. ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านโคกกรวด ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านคลองบง ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านคลองทราย ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านเข็มทอง ถ.คชเสนีย์ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีบุญญรักษ์ ถ.คชเสนีย์ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ซ.โกเมน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ถ.คชเสนีย์ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนใจจำนงศึกษา ซ.เทศบาล 5 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง