ค้นพบจำนวน 94 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทิพยา ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนอนุบาลทิพยา 2 ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนหยกฟ้า ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ซ.2209 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนฤทัยทิพย์ ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเมตตาศึกษา ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเมตตาวิทยา ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนพอจิตวิทยา ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปภัมถ์ ซ.2209 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนผดุงวิทย์ ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ซ.2010 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนศรีจันคาธรรม ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.2008 ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนวัดศรีสมพร ซ.203 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนวัดศรีทอง ซ.AH16 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหัวนา ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหวาย ซ.2010 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ซ.2010 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ซ.2215 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยลาน ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยคนทา ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยกอก ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง ซ.2011 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหนองคัน ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ซ.AH16 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านโสก ซ.2010 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านส้มเลา ซ.2010 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังรู ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังร่อง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังมล ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังโป่ง ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านวังขอน ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านลานบ่า ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านไร่นางาม ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านร่องบง ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านฝายวังบอน ซ.AH16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านฝาย (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ซ.2008 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านป่าบง ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านปากออก ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ซ.2181 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านปากดุก ซ.AH16 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านปากช่อง ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านบึง ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านโนนทอง ซ.2347 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.2275 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านน้ำชุน ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านน้ำคำ ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านน้ำก้อ ซ.2372 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านนครเดิด ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ซ.2302 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านท่าขาม ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านท่าโก ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านท่ากกแก ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านดอนสว่าง ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านดงทิพย์ ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านดงขวาง ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านช้างตะลูด ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านจางวาง ซ.2215 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านแก่งยาว ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านกลาง ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านกกโอ ซ.AH16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบุ่งน้ำเต้า) ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนถ้ำสมบัติ ซ.2278 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนติ้ววิทยาคม ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ซ.21 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง