ค้นพบจำนวน 530 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทิพยา ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนอนุบาลทิพยา 2 ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ ซ.เทศบาล 22 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนหยกฟ้า ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ซ.2209 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนหนองไผ่ ถ.คชเสนีย์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ซ.เทศบาล 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนเสรีศึกษา ซ.1205 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ซ.2006 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนสันติพัฒนา ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนสหวิทยาเขต ซ.เกษมราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนสหวิทยศึกษา ถ.คชเสนีย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนวังโป่งศึกษา ซ.1301 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ซ.1301 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงเรียนฤทัยทิพย์ ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงเรียนเมืองศรีเทพ ซ.2244 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ซ.ชาญ-ชิด-ยี ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเมตตาศึกษา ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเมตตาวิทยา ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนเพชรละครวิทยา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ซ.2275 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนพิสิษฐ์พิทยา ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนพัชรพิทยาคม ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนพอจิตวิทยา ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปภัมถ์ ซ.2209 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนผดุงวิทย์ ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ซ.เพทาย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ซ.เพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนประถมวิทยา ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนอุดมวิทยา ซ.เทศบาล 27 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ซ.2216 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ซ.2010 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ถ.คชเสนีย์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างพัฒนา) ซ.เทศบาล 11 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนอนุบาลวิเชียรบุรี ซ.จินดารัตน์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ซ.1205 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงเรียนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซ.พระพุทธบาท 2 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ซ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ซ.เทศบาล 11 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนอนุบาลบังอร ถ.คชเสนีย์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ ซ.2385 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนศรีสุรางค์ ซ.ไทรงามพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนศรีวัตน์วิทยา ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนศรีไพรวิทยา ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงเรียนศรีปัญญา ถ.คชเสนีย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนศรีจันคาธรรม ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.2008 ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนวัดศรีสมพร ซ.203 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนวัดศรีทอง ซ.AH16 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงเรียนวัชรชัย ซ.ประชาสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ ถ.คชเสนีย์ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านอีเลิศ ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านอมชี ซ.พช. 4004 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
โรงเรียนบ้านอมกง ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา ซ.2211 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน ซ.รพช. ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินฮาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหัวนา ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านหัวนา ซ.2385 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงเรียนบ้านหัวโตก ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงเรียนบ้านหวาย ซ.2010 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ซ.2010 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนบ้านห้วยแหน ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ซ.2216 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง