ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ซ.1069 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดใหม่ตาเปิง ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหอไกร ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ซ.พจ. 3083 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ซ.พจ. 4028 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดลำประดากลาง ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดมะกอกงอ ซ.พจ. 4010 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดพฤกษวนารามวิทยา ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดท่าหอย ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดไดโสน ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดดงเย็น ซ.พจ. 4005 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ซ.1313 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบ้านวังกร่างราชานุสรณ์ ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ซ.พจ. 2029 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชัยมงคล) ซ.1118 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนเทศบาล 1 (บางมูลนาก) ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราะห์วิทยา ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองปกาสิตวิทยา ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ซ.1069 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง