ค้นพบจำนวน 389 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) ซ.113 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนอนุบาลจอมขวัญ ซ.มหาราชพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนใหม่แสงมรกต ซ.1068 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ซ.พจ. 3195 จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนหัวเฉียว ซ.113 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนห้วยหุกวิทยา ซ.พจ. 4016 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ซ.11 จ.พิจิตร 66160
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยา ซ.1300 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ซ.1070 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวังงิ้วพิทยาคม ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวังก้านเหลือง ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวังกรดพิทยา ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ซ.พจ. 3012 จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนราษฎร์เจริญ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเยาวชนศึกษา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเมธีพิทยา ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ซ.AH13 จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนพุกระโดน ซ.พจ. 2013 จ.พิจิตร 66160
โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ซ.1069 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนอนุบาลสุธินี ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ซ.1115 จ.พิจิตร 66160
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนอนุบาลวชิร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลโพธิทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ซ.พจ. 3045 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง ซ.AH13 จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ซ.พจ. 3034 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดใหม่ตาเปิง ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ (ธรรมรัตยุกพุทธิกอุปถัมภ์) ซ.1313 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวัดหอไกร ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดหนองหลวง ซ.พจ. 3020 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ซ.พจ. 3083 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหนองสนวน ซ.พจ. 4019 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปทุม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดหนองจิกเภา ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองคล่อ ซ.รพช. พจ. 3075 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองแก ซ.113 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหงษ์ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสัตตะนาราม ซ.113 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดสระประทุม ซ.พจ. 73018 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โรงเรียนวัดสมาบาป ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดศรีรัตนวนาราม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดวังหินแรง ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังหว้า ซ.พจ. 2058 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวัดวังหลุมใต้ ซ.113 จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดวังสำโรง ซ.1070 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนวัดวังเรือน ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ซ.พจ. 3001 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดวังปลาทู ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดวังตะขบ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง