ค้นพบจำนวน 406 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลธัญรดา ซ.1074 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนอนุบาลธัญญาดา ซ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ถ.โกวิทพิศวง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ซ.กพ. 4004 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
โรงเรียนอนุบาลดรุนานุกูลลานกระบือ ซ.1278 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร ซ.พหลโยธิน ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ถ.วังคาง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลจิตรวี ซ.1074 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ซ.กพ. 4004 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี ซ.1074 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ซ.กพ. 3002 จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลกุหลาบ ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ถ.ชากังราว ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนองอาจวิทยา ซ.ราชวิถี 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนหนองลวกราษฎรบำรุง ซ.กพ. 3006 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ซ.1116 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนสุมนเมธี ซ.1084 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ ซ.กพ. 3006 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนสาธิต ซ.115 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนสักงามวิทยา ซ.1117 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนสหวิทยาคม ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา(วชิรสารโสภณ) ซ.1112 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ซ.กพ. 4014 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ซ.กพ. 1049 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ซ.1084 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ซ.1117 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวชิรสารศึกษา ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ซ.1078 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนลานกระบือวิทยา ซ.1278 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ซ.กพ. 4001 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ซ.กพ. 1059 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงเรียนรังษีวิทยา ซ.1112 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนระหานวิทยา ซ.1074 จ.กำแพงเพชร 62210
โรงเรียนรอดนิลวิทยา ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงเรียนยางเรียงราษฎร์พัฒนา ซ.กพ. 1044 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนยอดประชาสรรค์ ซ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน ซ.1084 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา ซ.1078 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร ซ.กพ. 4037 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนพิไกรวิทยา ซ.กพ. 3114 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนพาณิชยการกำแพงเพชรบริหารธุรกิจ ถ.,ประชาหรรษา 5, ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซ.101 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนโป่งน้ำร้อน ซ.1139 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงเรียนโป้งดู่ประชาอุทิศ ซ.กพ. 1029 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ซ.1112 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ ซ.1084 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนประชาสันติภาพ ซ.กพ. 3010 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอุทิศศึกษา ซ.พหลโยธิน ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ซ.พหลโยธิน ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ซ.กพ. 3027 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนอนุบาลไอรฎา ถ.ไตรตรึงษ์ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
โรงเรียนอนุบาลอำไพวัฒนา ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนอนุบาลองอาจวิทยา ถ.วังคาง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี ถ.ราชดำเนิน 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลวาริน ถ.เกาะแขก 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ซ.1065 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ ซ.1280 จ.กำแพงเพชร 62210
โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร ถ.,เจริญสุข 6, ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ซ.เทศบาล 6 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) ซ.1074 จ.กำแพงเพชร 62210
โรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยา ซ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ซ.กพ. 1023 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดอุทุมพร ซ.1116 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ซ.กพ. 3002 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัดหนองปรือ ซ.กพ. 4014 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดแสงอุทัย ซ.1084 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.กพ. 1052 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ซ.1084 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ซ.กพ. 5069 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซ.กพ. 3006 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนวัดโพธาราม ถ.บ่อมะเฟือง ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ซ.กพ. 1023 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดพัฒนาราษฎร์บำรุง ซ.1084 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ซ.1078 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ซ.1084 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ ซ.กพ. 1052 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ซ.1112 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนวัดคูยาง ถ.,ราชดำเนิน 1 4, ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัดคลองเจริญ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดคงคาราม ซ.กพ. 1052 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนวัดกัลปฤกษ์ ซ.กพ. 3002 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัฒนาราษฎร์ศึกษา ซ.115 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ซ.พหลโยธิน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
โรงเรียนวัชราษฎร์วิทยาลัย ซ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัชรสหศึกษา ซ.1074 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนวัชรวิทยา ซ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ซ.1117 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี ซ.1084 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ซ.1072 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ ซ.กพ. 1062 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง