ค้นพบจำนวน 236 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ซ.ราชสุภาวดี 3 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ซ.อน. 3023 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนหมินเซิน ถ.สุนทรสถิตย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ซ.อน. 4020 ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนหนองตางู ซ.3220 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ซ.3211 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ซ.3456 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนลานสักวิทยา ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนมะพร้าวสูง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนมงคลรัตนคีรี ซ.อน. 3053 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุบาลห้วยคต(บ้านชุมทหารวิทยา) ซ.อน. 3011 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ซ.3013 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า ซ.อน. 4018 ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุบาลลานสัก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนอนุบาลรจนา ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ถ.พรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนวัดอุโปสถาราม ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาอุทิศ) ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดหาดทนง ซ.333 ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร) ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ (ประชาวิทยาคาร) ซ.อน. 3142 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยขานาง ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองสลิด ซ.3221 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดหนองสระ (อุเทศประชาสรรค์) ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองยาง ซ.อน. 2100 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) ซ.อน. 3014 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมธาราม) ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองนกยูง ซ.อน. 5006 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองเขื่อน ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ซ.เทศบาล 3 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองแก ซ.3221 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดสุวรรณบรรพต ซ.อน. 3023 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี ซ.อน. 2008 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดสะพานหิน ซ.อน. 5002 ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดวังสาริกา ซ.อน. 2003 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดวังบุญ ซ.3456 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดพันสี ซ.333 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดผาทั่ง ซ.อน. 3193 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดป่าแดง ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดปทุมทอง (สหประชาสรรค์วิทยา) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดบุญลือ ซ.แควตากแดด ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดเนื้อร้อน ซ.อน. 3014 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดเนินเหล็ก ซ.อน. 4018 ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดเนินซาก ซ.3220 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดเทพหมัน ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดเทพนิมิต (เกตุขจรพิทยา) ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดทุ่งป่าจาน ซ.อน. 3032 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดท่าโพ ซ.อน. 2008 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดทัพหลวง ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทัพคล้าย ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดตลุกหมู (วรพจน์ชนูปถัมภ์) ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดตลุกดู่ (อุทิตเสมาประชาบำรุง) ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดดอนหวาย ซ.3319 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดดอนหวาย ซ.3456 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
โรงเรียนวัดดอนกลอย ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดดงพิกุล ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดดงแขวน ซ.อุทัยธรรมสุนทร 2 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
โรงเรียนวัดจักษา ซ.อบจ. อน. ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดเขาหินเทิน ซ.อน. 4022 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
โรงเรียนวัดเขาวงษ์พรหมจรรย์ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราช ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนวัดเขาปฐวี ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง ซ.3456 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนวัดเขาโคกโค (เจิมวิทยา) ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดเก้านิ้ว ซ.อน. 4019 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนบ้านอีตูบ ซ.อน. 3027 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน ซ.อน. 2025 ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง