ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองโพพิทยา ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนปรียาโชติ ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนประดับวิทย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนอุตสาหะวิทยาลัย ซ.มหาราช ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ ซ.1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา ซ.11 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดหนองสีนวล ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดหนองจิกรี ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดพุทธนิมิต ซ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดน้ำจั้น ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย ซ.11 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดตาคลี ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดดงพลับ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดช่องแค ซ.แม่ทองสุข ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดจันเสน ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนวัดเขาวง ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดเขาฝา ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดเขาดุม ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนบ้านหัวบึง ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ซ.รจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหลาสะแก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหนองแอก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหนองลาด ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ซ.3329 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหนองพังพวย ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนบ้านหนองนางาม ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง ซ.ทางหลวงชนบท นว. 4047 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหนองตาพัน ซ.อบจ. นว. 021017 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.อบจ. นว. 021019 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านวังคาง ซ.ตักศิลา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.ประชาตาคี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ซ.ทวีชัย 8 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านป่าตาล ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนบ้านป่าคลัก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านดงมัน (ทองเข้มอนุสรณ์) ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนบ้านดงมะกุ ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.11 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ซ.บ่อเงิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนนวรนาถพิทยา ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนเทศบาลตาคลี ซ.ถาวโร ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ซ.จินดามนต์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ซ.ประชาอุทิศ 3 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนจงซันเซียะเซียว ซ.จันทา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนเคียงมิ้นเซียะเซี่ยว ซ.เทศบาลพัฒนา 3 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ ซ.3196 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง