ค้นพบจำนวน 122 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์มณีสัตย์บุษย์ ซ.สวรรค์วิถี 61 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ถ.ปานพลอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุชนวัฒนา ถ.อมราวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนแสงสวรรค์ ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซ.3005 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนสหวิทยาศึกษา ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนสหนครสวรรค์พณิชยการ ถ.วิศิษฐ์สวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา ถ.,อรรถกวี 4, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนมารีย์วิทยา ถ.,สวรรค์วิถี 50, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนโพฒิสาร ถ.,มาตุลี 11, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนพาณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ ถ.,มาตุลี 26, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนพระบางวิทยา ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนพณิชยการนครสวรรค์ ถ.ปานพลอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุศาสน์นครสวรรค์ ถ.,สวรรค์วิถี 65, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ ถ.ปาริชาติ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ ถ.,ดาวดึงส์ 14, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ถ.,มาตุลี 19, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลพัดทอง ซ.อบจ. นว. 011010 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลปรานีวิทยา ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ถ.วิไลสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวิสุทธิศึกษา ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดอ่างทอง ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดอมรประสิทธิ์ ซ.1072 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดหาดทรายงาม (นิรันด์ประชาสรรค์) ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดหนองปลิง ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดหนองเขนง ซ.อบจ. นว. 011008 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดหนองกระโดน ซ.นว. 4045 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดสุบรรณาราม ซ.อบจ. นว. 011010 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดสันติธรรม ซ.1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดสันคู ซ.สวรรค์วิถี 64 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดสรรค์ประชากร ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดสโมสร ซ.225 ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดสมานประชาชน ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ ซ.นว. 4045 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ถ.,สวรรค์วิถี 67, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดวังหิน ซ.นว. 1098 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดวังสวัสดี ซ.1072 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดวังยาง ซ.อบจ. นว. 012012 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดวังไผ่ ซ.อบจ. นว. 011007 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.รพช. นว. 3150 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดรังงาม ซ.3004 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดยางงาม ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ (บ้านหนองตายาย) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดบึงน้ำใส ซ.นว. 3041 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ซ.รพช. นว. 3150 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดบางม่วง ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดท่าทอง ซ.สวรรค์วิถี 64 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ซ.นว. 3041 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดทัพชุมพล ซ.อบจ. นว. 011008 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดดอนงาม ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ ซ.225 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดฉิมพลี (ยางโทน) ซ.3005 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดคลองคาง ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดเขามโน ซ.1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ซ.นว. 4045 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว (เก่า) ซ.นว. 4045 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ ซ.225 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) ซ.225 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดกลางแดด ถ.เลียบวารี ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนประชานุเคราะห์ ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ซ.นว. 1098 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนบ้านสระงาม ซ.AH13 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านพรหมเขต ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนบ้านปากดง ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ (สามัคคีวิทยา) ซ.3005 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ซ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี (แสงประเสริฐอุทิศ) ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านคลองลาดเคล้า ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านคลองคล้า ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านเขากะลา ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม ซ.AH13 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนนครสวรรค์ ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตตวราม ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ถ.อมราวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ ซ.225 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเทศบาล ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง