ค้นพบจำนวน 604 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์มณีสัตย์บุษย์ ซ.สวรรค์วิถี 61 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ถ.ปานพลอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ซ.1119 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ซ.225 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนอนุบาลขวัญชัยทับกฤช ซ.225 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ซ.3005 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยวประชานุสรณ์) ถ.เก้าเลี้ยววิถี ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงเรียนอนุชนวัฒนา ถ.อมราวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ซ.1084 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ ซ.1182 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนห้วยวารีใต้ ซ.1119 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนหนองโพพิทยา ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนหนองบัว ซ.1119 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ซ.นว. 3016 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนแสงสวรรค์ ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนเสรีวิทยา ซ.3004 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา ซ.พหลโยธิน ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงเรียนสามมิตร ซ.3004 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซ.3005 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ ซ.1182 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงเรียนสหวิทยาศึกษา ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ ซ.แสงราษฎร์ใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงเรียนสหนครสวรรค์พณิชยการ ถ.วิศิษฐ์สวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ซ.อบจ. นว. 111061 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนสระวิทยา ซ.พหลโยธิน ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงเรียนสระงาม ซ.อบจ. นว. 111060 ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนวังวิทยา ซ.3475 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ซ.3013 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนวังบ่อวิทยา ซ.225 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนวังข่อยพิทยา ซ.3004 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ซ.นว. 1001 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ซ.นว. 4096 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ซ.นว. 3011 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ซ.นว. 3011 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ซ.1145 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา ซ.1073 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา ถ.,อรรถกวี 4, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนย่านคีรี ซ.3004 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนมารีย์วิทยา ถ.,สวรรค์วิถี 50, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ซ.อบจ. นว. 081053 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงเรียนไพศาลีพิทยา ซ.3004 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงเรียนโพฒิสาร ถ.,มาตุลี 11, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา ถ.พหลโยธิน ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนพานิชสงเคราะห์ ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงเรียนพาณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ ถ.,มาตุลี 26, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนพระบางวิทยา ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ ซ.225 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ซ.3008 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงเรียนพยุหะวิทยา ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงเรียนพนมรอกวิทยา ซ.1119 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนพณิชยการนครสวรรค์ ถ.ปานพลอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนปวีณาวิทยา ถ.เก้าเลี้ยววิถี ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงเรียนปรียาโชติ ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนประดับวิทย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ซ.อบจ. นว. 111061 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนประชาอุทิศ ซ.นว. 1111 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอุตสาหะวิทยาลัย ซ.มหาราช ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนอุดมพัฒนา ซ.225 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ซ.3329 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงเรียนอินทารามวิทยา ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนอนุศาสน์นครสวรรค์ ถ.,สวรรค์วิถี 65, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ซ.225 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา ซ.1072 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ ถ.ปาริชาติ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลวันทาศิริศึกษา ซ.แสงราษฎร์ใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ซ.เทศบาล 10 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ ถ.,ดาวดึงส์ 14, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ถ.,มาตุลี 19, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ซ.3004 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงเรียนอนุบาลพัดทอง ซ.อบจ. นว. 011010 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงเรียนอนุบาลปรานีวิทยา ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนอนุบาลบ้านตุ๊กแก ซ.นว. 2019 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ซ.1182 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ถ.วิไลสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ซ.AH13 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงเรียนวิสุทธิศึกษา ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ ซ.1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวันครู(2524) ซ.225 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงเรียนวัดอ่างทอง ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง