ค้นพบจำนวน 175 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลนครนายกสายชั้นอนุบาล ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายก ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายก(ศรีประชานคร) ซ.นครนายก-รังสิต 3/1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพย์ ถ.ท่าแดงเก่า-ดอนเจริญ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนเหลียนหัว ซ.เหมืองทองหลาง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนสาริกา ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวังดอกไม้ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนเมืองนครนายก ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา ซ.รพช. ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนฟาตีเมาะห์อัซซุนนีย์ยะห์ ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนผดุงอิสลาม ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ถ.สุวรรณศร ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนฮิดายะตุ้ลอิสลามียะฮ์ ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์คู้คตที่ 2 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ ถ. 28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ซ.เทศบาล 4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวันครู 2504 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ ซ.โยธาธิการ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล ซ.รพช. ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย (ประชาสัมมนาคาร) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหุบเมย ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดหนองรี ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2013 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ซ.ฉช. 3001 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สมบุญประชาสรรค์) ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสันตยาราม (พระมุนีนายกอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.คุณหม่อม ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดศรีนาวา ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดศรีจุฬา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังยายฉิม ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังไทร ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ซ.ตลาด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังตูม ซ.นย. 2001 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดลำบัวลอย ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธรรม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ซ.เทศบาล 24 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดพรหมเพชร ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดพรหมณี ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดบ้านพริก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดบางหอย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดบางปรัง ซ.โยธาธิการ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดบางนางเล็ก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเนินสะอาด ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดนาหินลาด ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ซ.305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดท่าประดิษฐ์ ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดท่าทราย ซ.ตลาด ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดท่าด่าน ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าชัย ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดท่าข่อย ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) ซ.เทศบาล 11 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองจรรยา ซ.รพช. ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดดอนยอ ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดโคกลำดวน ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดคีรีวัน ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดแขมโค้ง ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเข็มทอง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะกา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง