ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพรสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนพิฉาย(รวมมิตตศึกษา) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 10 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนโปลีเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ซ.พหลโยธิน 23 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ซ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ซ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองโนใต้ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดแพะโคก ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดป่าสัก ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ซ.พหลโยธิน 16 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดนาร่อง ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดตะกุด ถ.พหลโยธิน ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดเขาจำปาราษฎร์อุทิศ ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ซ.สบ. 4018 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนบำรุงวิทยา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนบริหารธุรกิจสระบุรี ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 2 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 40 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน) ถ.,เทศบาล 4 17, ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) ซ.พหลโยธิน 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย) ซ.เทศบาล 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 6 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) ซ.พหลโยธิน 15 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการสระบุรี ซ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ศูนย์ศึกษาสระบุรีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ถ.,เทศบาล 3 2, ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ซ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง