ค้นพบจำนวน 340 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ซ.3267 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพรสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนหินกองวิทยาคม ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ซ.อดิเรกสาร 2 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนหนองพันเรือ ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนหนองโดนวิทยา ซ.อดิเรกสาร 2 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงเรียนหนองแซงวิทยา ซ.เทศบาล 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) ซ.สายชม 4 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนแสงวิทยา ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนเสาไห(วิมลวิทยานุกูล) ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนสุธีวิทยา ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ซ.3314 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม ซ.สบ. 4004 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ซ.สบ. 6005 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา ถ.,เทศบาล 1 6, ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนเมธาวีร์วิทยาคม ซ.อินทรักษา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ซ.พะภายัพ 3 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนพีระวิทยา ถ.,เทศบาล 1 7, ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนพิฉาย(รวมมิตตศึกษา) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 10 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา ซ.3020 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนพระพุทธบาท ซ.สหฟาร์มดี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนโปลีเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ซ.เทศบาล 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี ซ.สบ. 1003 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) ซ.อดิเรกสาร 2 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ซ.ประชาราษฎร์ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ซ.พหลโยธิน 23 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ซ.329 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ถ.เทศบาล 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ซ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ซ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดหาดสองแควสมบูรวิทยาคาร ซ.3223 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนวัดห้วยหวาย ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) ซ.1 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ซ.3222 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ซ.21 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองหัวโพ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองหว้า ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไฟบูลย์วิทยาคาร) ซ.3045 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองสีดา ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรวิทยา) ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ซ.3041 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) ซ.3045 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองโรง ซ.ชลประทาน 3 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองระกำ ซ.3020 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกุล) ซ.3267 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ซ.เทศบาล 13 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองผักชี ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองโนใต้ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ซ.ชะอม-หนองแหน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนวัดหนองไทร ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองถ่านเหนือ ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองโดนน้อย ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3041 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองจอกน้อย ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองคล้า ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดหนองครก ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองกวางโจน ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองกระธาตุ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดสุนันทาราม ซ.อดิเรกสาร ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี (มิตรภาพที่188) ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสารภี ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดสันติวิหาร ซ.329 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง